អន្ទង់អប់ត្រយូងចេក/Eels steam with the banana flower​ recipe

នេះជាវីឌីបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអន្ទង់អប់ត្រយូងចេកអោយរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ។ តោះតាមដានវីឌីអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖