អន្ទង់អប់ត្រយូងចេក/Eels steam with the banana flower​ recipe

នេះជាវីឌីបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអន្ទង់អប់ត្រយូងចេកអោយរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ។ តោះតាមដានវីឌីអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.