ការប្រកួតបាល់ទាត់ជើងឯកស្រុកអន្លង់វែងឆ្នាំ២០១៨

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកស្រុកអន្លង់វែង

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកស្រុកអន្លង់វែង

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកស្រុកអន្លង់វែងនិងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ សប្តាហ៍នេះ(ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី​២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧)។ការប្រកួតធ្វើរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ ។ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតមាន១០ក្រុម នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែង ដែលបែងចែកជាពីរពូល ៖

ពូលA   :

 1. គ្រូវីទ្យាល័យអន្លង់វែង
 2. ឃុំអន្លង់វែង
 3. ឃុំត្រពាំងតាវ
 4. ឃុំលំទង
 5. កងពល៤១

ពូល B:

 1. អន្លង់វែងFC
 2. ឃុំថ្លាត
 3. ឃុំត្រពាំងប្រិយ
 4. សិស្សវិទ្យាល័យអន្លង់វែង
 5. មហាជនសាមគ្គី

  Football match schedule

  កាលវីភាគប្រកួត

ក្រុមនីីមួួយៗត្រូវប្រកួតក្នងពូលដើម្បីសន្សំពិន្ទុ ជ្រើសរើសពីរក្រុមដើម្បីឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រាត់ ដែលនិងប្រពឹ្រត្តនៅថ្ងៃទី៧ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ នៅតារាងបាត់ទាត់វិទ្យាល័យអន្លង់វែង។

ក្រុមសេនាជាយដែន ឃុំថ្លាត

ក្រុមសេនាជាយដែន ឃុំថ្លាត

mohachun-samaki.jpg

ក្រុមមហាជនសាមគ្គី

ALV teacher

ក្រុមគ្រូវិទ្យាល័យអន្លង់វែង

alv-fc.jpg

ក្រុមអន្លង់វែង FC

 

Categories: កីឡា